Nội dung môn toán lớp 7

ĐẠI SỐ LỚP 7

Chương I - SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC

Chương II - HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

Chương III - THỐNG KÊ

Chương IV - BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

HÌNH HỌC LỚP 7

Chương I - ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

                    ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.

Chương II - TAM GIÁC.