Nội dung môn toán lớp 9

ĐẠI SỐ LỚP 9

Chương I - CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA

Chương II - HÀM SỐ BẬC NHẤT

Chương III - HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Chương IV - HÀM SỐ y = a$x^2$ (a $\neq$ 0)

PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

HÌNH HỌC LỚP 9

Chương I - HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG


Chương II - ĐƯỜNG TRÒN

Chương III - GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN.