Nội dung môn toán lớp 8

ĐẠI SỐ LỚP 8

Chương I - PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC

Chương II - PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

Chương III - PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Chương IV - BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN.

HÌNH HỌC LỚP 8

Chương I - TỨ GIÁC

Chương II - ĐA GIÁC. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC.